DRUSTVENI UGOVOR RUSO PDF

Zan Zak Ruso “Drustveni ugovor”, original izdanje, cuva se u Htel de Ville #Paris PM – 15 Sep 1 Retweet; 3 Likes; Marko. Drustveni ugovor (zan zak ruso). 1 like. Book. Drustveni ugovor (zan zak ruso). Book. 1 person likes this topic. Want to like this Page? Sign up for Facebook to. IVOTNI PUTan ak Ruso () roen je u enevi, u porodici asovniara. nejednakosti meu ljudima (), Drutveni ugovor () i Nova Heloiz (). .. Drustveni ugovor- zan zak ruso – ugovor- zan zak *Ovde.

Author: Faem Mazuzilkree
Country: Myanmar
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 6 May 2016
Pages: 315
PDF File Size: 15.8 Mb
ePub File Size: 8.37 Mb
ISBN: 774-9-65022-238-6
Downloads: 55090
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mashicage

S obzirom na to da je ideoloki oslonac feudalizma katolika crkva, Ruso je katolikoj religiji suprotstavio prirodnu religiju deizam. Za enu nisu intelektualna zanimanja, jer ena ima um prijemiv ali bez bljeskatemeljan ali bez dubine. Jo neto to je zanimljivo o Rusou je injenica na koji je nain osporavao vrijednost privatne svojine.

U prvoj raspravi dokazuje da se nejednakost poveala napredovanjem civilizacije i da izvor nejednakosti lei u drustfeni svojini.

To vaspitanje u skadu sa prirodom se odnosi na prirodu djeteta o kojoj treba voditi rauna pri vaspitanju. Budui da obino vaspitanje formira dete za prirodno stanje nepokvarenosti i jednakosti, mora zbog toga pravo vaspitanje najpre dete odvojiti od tog pokvarenog drutva i presei sve veze, koje spajaju dete s njima.

On je osniva kole Samerhil u kojoj su primjenjena mnoga pravila koja je Ruso uveo u pedagogiju. On jeste bio pretea svog vremena, uveo je u ugovpr mnoge korisne stvari koje se nalaze u samom seminarskom radu tako da ih neu ponavljati; naravno imao je i greaka. ZAKLJUAKOno to je mene najvie iznenadilo u samoj pripremi ovog seminarskog rada je injenica da ma kakvu literaturu nala i ma kakve kritike proitala uvijek se ponavljaju jedne te iste stvari koje po mom miljenju, nisu loe, ali nisu ni presudne.

  COMPUTER NETWORKS ANDREW S TANENBAUM 4TH EDITION PDF

Osnove pedagogije – skripta Documents. U periodu od 2.

U neposrednoj vezi sa uenjem o prirodnom pravu, Ruso je izgradio teoriju prirodnog vaspitanja, koja ini glavni dio njegovog pedagokog sistema.

Rekao je da je za sve ruos odgovoran onaj ovjek koji je ogradio pare zemlje i rekao da je to sada njegovo. Bio je lakej, domai uitelj, davao je asove iz muzike, sekretar itd. Ali nisu svi takvi i nisu sva djeca u situaciji u kojoj je on bio.

[PDF] Ruso – Dru┼ítveni Ugovor – Free Download PDF

Velike pogreke Rusoa sadrane su i u slobodnom vaspitanju, kao i u podcjenjivanju sistematskih druetveni. On ruao da postoje velike razlike meu mukarcima i enama u pogledu sposobnosti i ivotnog poziva. Opa povijest pedagogije, Mate Zaninovi Documents. Ruso je idejni zaetnik novog literarnog i pedagokog pogleda.

Njegova periodizacija razvoja djeteta je neprirodna, a njegovi pogledi o eni i enskom vaspitanju su netani. Time stavlja na prvo mjesto iskustvo djeteta. Stoga i vaspitanje treba biti slobodno, i to po svojim metodama i po organizaciji.

Ruso – Dru┼ítveni Ugovor

Pravo vaspitanje, mora, dakle, biti najpre nagativno. Ruso je ovakvim svojim pedagokim idejama izraavao protest protiv feudalne nastave i feudalnog vaspitanja. Kao veliki humanista, on se zalae za pravo djeteta, za ljubav prema djetetu, za razvijanje samostalnog miljenja, za razumijevanje prema njemu itd. Zastupajui stav da je razvijanje ula najvaniji preduslov umnog vaspitanjaRuso je bio prvi u istoriji vaspitanja koji je postavio pitanje razvoja ulnih organa.

Zastupnik je slobode, demokratije i humanizma. Opca Povijest Pedagogije Skripta Documents. Neke su bile veoma krupne ali ipak se mora uzeti u obzir vrijeme u kome je on iveo.

Obuzela ga drushveni misao da ga stalno progone.

Moemo osporavati njegove odluke i neka njegova ubjeenja ali se mora priznati da je on dao snaan podsticaj buduoj psihologiji djeteta i mladalake dobi. Tu je uloga vaspitaa velika i nezaobilazna.

Istorija pedagogije-Zan Zak

U skladu sa njegovim uvjerenjem o nepokvarenom i slobodnom stanju ovjeka u prvobitnom drutvu takoe je njegov glavni vaspitni cilj: Svakako, da u njegovoj tekoj mladosti treba traiti objanjenje za njegovo idealno prikazivanje mladosti odnosno vaspitanja djeteta.

  EPICAC KURT VONNEGUT PDF

On otro reaguje protiv drutvene nejednakostiprotiv stalekih i svih drugih drutvenih privilegija, protiv religijskih zabluda i crkvenih autoriteta.

Seminarski Rad Iz Pedagogije Documents. Stvari nas vaspitavaju time, to stiemo vlastito iskustvo u sredini, koja utie na nas.

Sr je u redu ali neke stvari su jednostavno mogle manje da se naglaavaju a da neke zanimljivosti budu ubaene. Neophodan ugkvor za pravilno vaspitanje je vaspitaeva umjenost da pravilno posmatra dijete i izuava njegove individualne sposobnosti i sklonosti, kako bi ih potom razvijao i produbljivao. U tim djelima Ruso snano i estoko kritikuje nedostatke.

Pod prirodnou Ruso podrazumijeva razvoj sa osvrtom na uzrast, u okrilju prirode. Za dobro vaspitanje neophodno je da sve tri vrste vaspitanja jedinstveno i i skladno djeluju. Tu on ima u vidu individualne osobine djeteta sa temperamentom koji odreuje njegove sposobnosti i karakter, a koji se ne smije mijenjati ni ograniavati.

O izvoru nejednakosti meu ljudimaDrutveni ugovor i Nova Heloiz O loim stranama ovakvog Rusoovog miljenja ne treba uopte raspravljati jer je ve kroz praksu dokazano da nije bio u pravu, ak da je bio u velikoj zabludi. Mladost mu je bila izuzetno teka, jer mu je majka umrla na poroaju, pa je zbog nedostatka brige i ljubavi, po prirodi, bio slabunjavo i drustvfni dete.

Ja mislim da je Ruso imao ovakav stav prije svega jer je sam u mladosti teio obrazovanju i jer se sam obrazovao.

To djelo sadri u sebi po obliku elemente romana i rasprave i idejno znai napad na feudalno obrazovanje i sholastiku kolu i ujedno daje sliku idealnog vaspitanja. Po njemu za sve je kriva privatna svojina. Na kraju se Izalo je godine.

Posted in Art