KSPK PRASEKOLAH PDF

PENGGUNAAN ICT MERENTAS KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK): TINJAUAN DI PRASEKOLAH. Keywords: Teaching approaches, Preschool Teachers, KSPK, integration .. Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Kanak-Kanak Prasekolah. Hence, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) was introduced The KSPK provides a smooth transition for students because.

Author: Mazur Arami
Country: Ethiopia
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 19 December 2004
Pages: 271
PDF File Size: 12.81 Mb
ePub File Size: 1.55 Mb
ISBN: 473-8-38766-121-5
Downloads: 48655
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nelkree

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga, Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M membaca, menulis, mengira, menaakul.

Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Listen to and follow simple instructions.

Untuk tujuan kesinambungan, Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2. Embed or link this publication. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Melakonkan prasekllah mengikut situasi. Read simple words with understanding. Dramatize familiar situations and stories.

Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat, menyambut objek, membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Semasa proses penerokaan ini, kemahiran prasemolah proses sains seperti kemahiran memerhati, mengukur menggunakan unit bukan piawai, membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung, lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus.

  BENTURAN PERADABAN SAMUEL HUNTINGTON PDF

Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Pada masa yang sama, semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara praseolah rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. Membaca ayat dalam konteks. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah.

Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar, maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH

Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah prasekloah jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. Menggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian.

Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan, kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan.

Penggunaan komputer ksspk di tahap kemahiran asas sahaja.

  DERMATOSIS PAPULOSA NIGRICANS PDF

Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid, inkuiri penemuan, belajar melalui bermain, pendekatan bertema, pendekatan bersepadu adalah ditekankan. Mengenal bentuk huruf A – Z.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH | PDF Flipbook

Dalam proses penerokaan ini, sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu, sistematik dan teliti akan terbentuk. Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid, keperluan setempat dan keperluan semasa.

Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa, pendidikan moral dan matematik. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran, huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan.

Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi, bernasyid, aktiviti hands-on, meneroka dan bermain. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri, pencapaian emosi yang positif, pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial.

Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Identify letters of the alphabet.